สอบปลายภาค ๒/๒๕๖๓

    ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมาย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในปีนี้ เป็นการจัดสอบรวม ซึ่งจัด ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง