สอบออนไลน์

    วันที่ ๒๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดสอบข้อสอบกลางรายวิชาพระวินัยปิฎก และรายวิชาพระอภิธรรมปิฎก ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 83 ครั้ง