สอบ E-testing

    วันที่ ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดสอบข้อสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ทำการสอบ ๓ รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชามนุษย์กับสังคม รายวิชาพระสุตตันตปิฎก และรายวิชาภาษาและการสื่อสาร ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ (E-testing) ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง