สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

    วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์-ดุษฏีนิพนธ์ โครงร่างวิทยานิพนธ์ วิจารณ์หนังสือ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง