อบรมผู้ดูแลสุขภาวะ

    วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติงาน โดย นายทรงพล โชติกเวชกุล รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนได้ ให้ผู้ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุสามารถนำทักษะความรู้ลงติดตามประเมินผลสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนได้ มีความรู้ความเข้าใจหลักการดูแลสุขภาพตามวิถีพุทธเพื่อการพัฒนาด้านจิตใจ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และภูมิปัญญา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของผู้ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อสม.ตำบลโคกสี, อสม.ตำบลบ้านโนน และอสม.ตำบลบ้านขาม จำนวน ๘๐ รูป/คน โดยได้รับเกียรติจาก ๑.นางรัตนา ทองแจ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลขอนแก่น, ๒.นางเพชราภรณ์ ประสารฉ่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลขอนแก่น, ๓.นางผนึกแก้ว คลังคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลขอนแก่น และ๔.นางสาวนภาพร นาคเกี้ยว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 36 ครั้ง