ปัจฉิมนิเทศนิสิตมหาสารคาม

    วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมวัดปัจจิมเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาชุมชน” โดยมี พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวถวายรายงาน ต่อประธานพิธี
เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมกลุ่มย่อย ถอดบทเรียน หัวข้อเรื่อง บัณฑิตการการสนองงานคณะสงฆ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. ประธานพิธี มอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดโครงการ


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 157 ครั้ง