ผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล

    วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล" โดย นายทรงพล โชติเวชกุล รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานในพิธี สืบเนื่องจากสำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิซาการ ระดับวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อตอบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ข้อที่ ๓.๑ งานบริการวิชาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ให้มีจำนวนองค์กร หน่วยงาน และชุมชนที่นำความรู้ที่ได้จากงานบริกรวิชาการไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจัด "โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิตัลของพระสงฆ์ผู้นำที่มีต่อวัด ชุมชน และสังคม ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพระสงฆ์และผู้นำชุมชนกับคณาจารย์นิสิตและส่งเสริมการพัฒนาพระผู้นำในปัจจุบัน และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิตัล ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 122 ครั้ง