อบรมลูกเสือ (S.B.T.C.)

    วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปเเละความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) สำหรับนิสิตคฤหัสถ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๒ และปีที่ ๓ โดย ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตของนิสิต ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ในอนาคตจะต้องได้การรับบรรจุเป็นข้าราชการครู การทำหน้าที่ครูที่ดี นอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านวิชาการกับลูกศิษย์แล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การสอนทักษะชีวิต ซึ่งเป็นวิชานอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
    ในการเป็นครูนั้น กิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่ามีความจำเป็นสำหรับครู ในการสอนทักษะชีวิต ทักษะการอยู่ร่วมกัน ทักษะการปรับตัว และทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกลูกเสือและเนตรนารี จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะไปเป็นครูในอนาคต ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) ให้กับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓  เพื่อนิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และวินัยของลูกเสือ ได้ฝึกความอดทน ฝึกทักษะชีวิต และเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ มีทักษะในการอยู่ร่วมกันและทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้แก่นิสิต และวุฒิทางการลูกเสือซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในวิชาชีพครูต่อไป
    การจัดโครงการในครั้งนี้ ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 149 ครั้ง