เข้าค่ายอบรมลูกเสือ (S.B.T.C.)

    วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) โดย ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในกิจการของลูกเสือ และเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะทางการลูกเสือ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในสถานศึกษาและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของการดำเนินชีวิตให้แก่เยาวชนลูกเสือ และเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ ของกิจการลูกเสือสืบไป การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนนิสิตและครูสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ที่เข้ารับ การฝึกอบรม จำนวน ๗๙ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการฝึกอบรม คือ ค่ายลูกเสือแก่นนคร และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร

ภาพข่าวโดยงานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 164 ครั้ง