ประชาพิจารณ์ดุษฏีบัณฑิต

    วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น โดยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จัดสอบเสนอประชาพิจารณ์ดุษฏีบัณฑิต


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 125 ครั้ง