การสอนสังคมศึกษาสัมนา

    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสัมนาและการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฮักแพง โรงแรมริเวอร์วิว จังหวัดหนองคาย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 166 ครั้ง