สัมมนาการประเมินผลแผนฯ ๑๒

    วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพสถานที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามพันธกิจ  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จนมาถึงปีปัจจุบัน พุทธศักราช ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯฉบับนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการในการประเมินความสำเร็จของแผน และเพื่อระดมความคิดในการจัดทำแผนในขั้นตอนต่อไป นั่นคือ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พุทธศักราช ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ซึ่งเป็นการกำหนดอนาคตของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงานดำเนินการยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตามปฏิทิน ได้กำหนดดังนี้
    ครั้งที่ ๑  ระดมความคิดจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ  
    ครั้งที่ ๒ ระดมความคิดจากส่วนงานส่วนกลาง ภาคกลาง และภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓ ระดมความคิดจากส่วนงานวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาเขตขอนแก่น
    ครั้งที่ ๔ ดำเนินการสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ SWOT และยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ร่วมกับส่วนงานทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ครั้งที่ ๕ เสนอผลการประเมิน และร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
    ครั้งที่ ๖ วิพากษ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ร่วมกับส่วนงานทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
    ครั้งที่ ๗ เสนอร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
- ประกาศแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แก่ทุกส่วนงานถือปฏิบัติ
- แปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ สู่การปฏิบัติ
ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ ๓  มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น ๑๔๐ รูป/คน
ประกอบด้วย ๕ วิทยาเขต ๗ วิทยาลัยสงฆ์ ดังนี้
วิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 139 ครั้ง