ระดมความคิดฯ

    วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
    เวลา ๑๐.๐๐ น. แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามรายประเด็นยุทธศาสตร์ และพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยนางศิริวิช ดโนทัย, พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี, ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ, ดร.ทักษิณ ประชามอญ พร้อมคณะทำงาน
จากนั้นเป็นการวิพากษ์และเสนอแนะผลการ “พิจารณา แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” โดย รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์, นายสุรพล เพชรวรา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์, นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 151 ครั้ง