บวชเณรภาคฤดูร้อน

    วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
- กิจกรรมภาคเช้า พิธีขอขมา ปลงผมนาค
- กิจกรรมภาคบ่าย แห่นาค รอบอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจอาสภมหาเถระ) พิธีบายศรีสู่ขวัญนาค

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 169 ครั้ง