โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๙

    วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฟังธรรมเทศนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำวันพระ  ครั้งที่ ๙  โดย พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นองค์ธรรมกถึก   เรื่อง "สัพพสุตกถา" ว่าด้วยการศึกษาทุกสิ่ง
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล
    การนี้ พระรชต กตปุญฺโญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระเทพเมธีอนุสรณ์  ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น ยอดบุญ ๕,๙๐๐ บาท

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz.  ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 190 ครั้ง