สอบสารดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา

    วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จัดสอบสารดุษฎีนิพนธ์ สอบประชาพิจารณ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาโท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ เป็นประธานกรรมการภายนอก จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 158 ครั้ง