โครงการฟังธรรมเทศนาฯ ครั้งที่ ๑๐

    วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฟังธรรมเทศนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำวันพระ  ครั้งที่ ๑๐  โดย พระมหาภิรัฐกรณ์ อสุมาลี, ผศ.ดร.ป.ธ.9, ประธานหลักสูตรพระพุทธศาสนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุเป็นองค์ธรรมกถึก   เรื่อง "อัตตทมกถา" ว่าด้วยการปรับตัว
    การนี้ คณะกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นทุกรูป/คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, กรรมการและเลขนุการสภาวิทยาเขตขอนแก่น, นางสาวจิตรลดา แก้วมงคล ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์,  เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระเทพเมธีอนุสรณ์  ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น ยอดบุญ ๑๘,๒๒๐ บาท

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz.  ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 167 ครั้ง