พิธีปิดบวชเณรภาคฤดูร้อน

    วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔
    กิจกรรมภาคเช้าพิธีสรงน้ำขอพรพระสงฆ์และสามเณร และพิธีขอขมา กิจกรรมภาคบ่ายเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จากนั้นเป็นพิธีลาสิกขา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 151 ครั้ง