การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

    วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของวิทยาเขตขอนแก่น ณ อาคารอคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย ธนรัฐ อดทน
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง