สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

    วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 จัดสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ด้วยระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้เนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 นอกจากนี้มีนิสิตมาจาก สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง