อบรม e–Learning

    วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาจัดทำสื่อการเรียนการสอนในระบบ e – Learningโดย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
    จากนั้น อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนบนระบบ E-Leaning โดย นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์ นักวิชาการศึกษา ณ อาคารอคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 68 ครั้ง