มอบหนังสือใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

    วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือมอบอำนาจเพื่อดำเนินการขอใช้ที่ดิน เพื่อขอใช้ที่ดินสำหรับสร้าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี พระครูวรธรรมธัช,ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุเมตตารับมอบ จากนั้น เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต มอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ศูนย์การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
    การนี้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมพิธี ณ วัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง