แต่งตั้งเจ้าคณะภาค

    ด้วยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ มติที่ ๒๓๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๙ ในนาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 218 ครั้ง