การสอนสังคมศึกษาประชุม

    วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ได้ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 54 ครั้ง