การเรียนการสอนออนไลน์

    วันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิปญฺโญ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนออนไลน์ ( e – Learning) บน Application MCUKK
    โดยนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำ Application MCUKK  ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนรายวิชา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบน Application MCUKK  ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์นโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนออนไลน์ ( e – Learning )บน Application MCUKK เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบน Application ทราบวิธีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบน Application และสามารถแนะนำให้นิสิตเรียนรายวิชาบน Application ได้วิทยากรบรรยายโดยนายอภิชาต  รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แนะนำการจัดการเรียนการสอน ( e – Learning ) บน ApplicationMCUKK
    ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ รูป/คน ซึ่งมีทั้งอบรบแบบ ออฟไลน์และแบบออนไลน์ ณ อาคารอคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 112 ครั้ง