ระบบออนไลน์ e-TQF

    วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิปญฺโญ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการบริหารจัดการมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระบบออนไลน์( e-TQF ) โดยนางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำ ระบบออนไลน์( e-TQF ) ขึ้นเพื่อให้อาจารย์เตรียมสอนอย่างเป็นระบบและปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการบริหารจัดการมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ระบบออนไลน์( e-TQF ) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ
    วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิเทศ  สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น บรรยายเรื่อง การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติกับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
    จากนั้น พระมหาสุทธิดล จิตฺตปญฺโญ นักจัดการงานทั่วไป แนะนำการใช้ระบบ TQF (กรอกส่ง มคอ ๓,๕ ส่งเกรด,ส่งผลประเมินรายวิชา , ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, ส่งข้อสอบ
    ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ รูป/คน ซึ่งมีทั้งอบรบแบบ ออฟไลน์และแบบออนไลน์ ณ อาคารอคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 64 ครั้ง