การปฐมนิเทศอาจารย์

    การปฐมนิเทศอาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
- ผ่าน Zoom Video Conferencing ID: 860 379 2179 Passcode: 110664
- ติดตามชมได้ที่ Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel
  YouTube: mcu tv
  เว็บไซต์  tv.mcu.ac.th
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 71 ครั้ง