สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

    วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ได้จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์และสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ส่วนระดับปริญญาโท ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง