รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสอบป้องกันฯ

    วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๓ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การจัดสอบผ่านไปด้วยความเรียบร้อย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 49 ครั้ง