โครงการฟังธรรมเทศนาฯ วิสาขบูชา

    วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องในวันวิสาขบูชา เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการฟังธรรมเทศนา ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำวันพระ  โดย พระอาจารย์รชต กตปุญโญ ประธานหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, พระมหากิตติ กิตติเมธี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมคณะ แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "เศรษฐีขี่ถี่" (แหล่ทำนองอีสาน ๓ ธรรมาสน์) นำโดย เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์,  เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์เพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระเทพเมธีอนุสรณ์  ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
    การนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สสส) จัดกิจกรรมมอบของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจในการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๓๐๐ ชุด และปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน ๗ ต้น ต้นยางนา ๒๐๐ ต้น ณ ลานบุญลานปัญญา ศูนย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดขอนแก่น สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา F.M.101.75 MHz.  ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 55 ครั้ง