มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

    วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร ขอนแก่น แลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มมากเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนหลายสาขาอาชีพได้รับผลกระทบจำนวนมาก โดยมีกำหนดการออกเยี่ยมและมอบสิ่งของจำนวน ๓ วัน คือ
    วันที่ ๔ วันที่ ๗ และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ คณะสงฆ์ตำบลโคกสี โดยศูนย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนพระจำตำบล, องค์การบริการส่วนตำบลโคกสี, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกสี โรงพยาบาลขอนแก่น ๒ (สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกสี พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโคกสี, และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
การนี้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานาบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เจ้าหน้าที่ นิสิตจิตอาสา มจร ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง