ถวายมุทิตาสักการะ

    เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์วัดธาตุ พระอารามหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๓ ปี เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.  (สุกันยา อรุโณ/ฮาดภักดี) เจ้าอาวาส วัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
    เวลา ๑๐.๔๐ น. พิธีมอบข้าวสารแก่ประชาชนเทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จำนวน ๒๕๐ ครัวเรือน
    การนี้ เจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มจร, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผช.ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษยานุศิษย์  ร่วมพิธี และเข้าถวายมุทิตา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 28 ครั้ง