อบรมระบบทะเบียนและวัดผล

    วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล ภายใต้โครงการ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการ”
    เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตร ประธานหลักสูตร ได้ทราบภาพรวมของการบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล
บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล ได้ทราบแนวนโยบายในการบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สู่ความเป็นเลิศ
    การนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เมตตาเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล ที่บุคลากรควรทราบ” และภาคบ่าย กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ work shop โดย พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปุญฺโญ รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล มจร ส่วนกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ รูป/คน ประกอบด้วย วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๓๘ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์เลย จำนวน ๔ รูป/คน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๔ รูป/คน และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จำนวน ๔ รูป/คน ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

img src="images/train_reg64a.jpg" class="img2">

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง