การบริหารจัดการหลักสูตรในยุคดิจิทัล

    วันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิปญฺโญ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล
โดย ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตชอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขอนแก่นได้กำหนดจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิซาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ทั้งบุคลากร ส่วนงานวิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และให้บุคลากรมีความรู้ และเรียนรู้ปรับตัว สนับสนุน เพื่อสรรสร้างและนำพาองค์กรให้ก้าวต่อไปข้างหน้า และสามารถใช้ประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลง โดยความเข้าใจและสามารถจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
    ในการอบรมครั้งนี้ฟังงบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย
มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๐ รูป/คน ซึ่งประกอบด้วย
๑.บุคลากร วิทยาเขตขอนแก่น จำนวนจำนวน ๙๐ รูป/คน
๒.บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์เลย จำนวน ๒๔ รูป/คน
๓.บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จำนวน ๒๔ รูป/คน
๔. บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  จำนวน  ๑๒  รูป/คน

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง