ต้อนรับพระบัญชา

    วันที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๙
    การนี้พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา, พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมพิธี

ภาพข่าวโดย พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง