โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

    วันที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยพระมหาดาวสยาม วชริปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้ดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ และให้มีการดำเนินการเรียนการสอน หลักคุณธรรมและจริยธรรมของคณะฯ  ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่นิสิตควรยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่คณาจารย์ จะได้พบกับนิสิตใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจที่ดีต่อกัน และสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ด้าน คือ ๑)ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒)ด้านความรู้ ๓)ด้านทักษะทางปัญญา ๔)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 111 ครั้ง