โคก หนอง นา โมเดล

    วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ น. ที่ห้องรับรองรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นายจำเร็ญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และคณะ เข้าพบ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
    ประเด็น : หารือการใช้ที่ดินในการทำ”กิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และ เวลา ๑๓.๔๐ น. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี นำคณะลงพื้นสำรวจเพื่อออกแบบและวางผังเพื่อทำโคกหนองนา ต่อไป


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 96 ครั้ง