มอบบัตรอนุญาตการฝึกประสบการณ์ฯ

    วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีมอบบัตรอนุญาตการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ แก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (บรรพชิต/คฤหัสถ์) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) โดยหลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ ๔ ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (การสังเกตการณ์สอนในสถานศึกษา)ในภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ตระหนักถึงความพร้อม ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ของนิสิตคณะครุศาสตร์ทั้ง ๒ สาขา
    ทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูให้แก่นิสิต นิสิตได้ทำความเข้าใจเอกสารคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนปลูกฝังเจตคติที่ดีและมีทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างเรียน เป็นการแนะนำแนวทางในการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 25 ครั้ง