ปฐมนิเทศนิสิตสมทบ

    วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔       
    วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้ดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ และให้มีการดำเนินการเรียนการสอน หลักคุณธรรมและจริยธรรมของคณะฯ  ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่นิสิตควรยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่คณาจารย์ จะได้พบกับนิสิตใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจที่ดีต่อกัน และสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตใหม่ ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 105 ครั้ง