โครงการเตรียมความพร้อมฯ

    วันที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒) และ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา        
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) โดยหลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ ๒ ต้องออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  และ นิสิตชั้นปีที่ ๓ ต้องออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓  ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ตระหนักถึงความพร้อมในการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ของนิสิตคณะครุศาสตร์ ทั้ง ๒ สาขา ดังนั้น ทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓ เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูให้แก่นิสิต นิสิตได้ทำความเข้าใจเอกสารคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนปลูกฝังเจตคติที่ดีและมีทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน เป็นการแนะนำแนวทางในการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 14 ครั้ง