Homeroom ครั้งที่ 1

    วันที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาให้โอวาทและเป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศ กิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรม เรารัก มจร (Homeroom ครั้งที่ ๑)
    จากนั้นรับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในยุค DIGITAL วิทยากรโดย อาจารย์นิรุต ป้องสีดา นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 94 ครั้ง