โครงการสร้างความปรองดอง

    วันที่ ๒๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวรมุนี  ประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ประจำหนตะวันออก เมตตาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำหนตะวันออก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔
    พระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการประจำหนตะวันออก, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น แจ้งผลดำเดินงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งสำนักงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำหนตะวันออก และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานโครงการฯ
    แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปี ๒๕๖๔ ประจำหนตะวันออก จัดทำแผนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ณ ห้องประชุมอาคารอคันตุกะ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง