Homeroom ครั้งที่ 2

    วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายหัวข้อ "นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา"ในกิจกรรมเรารัก ม จ ร (Homeroom ครั้งที่ ๒) ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 107 ครั้ง