ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง