มาตรการป้องกัน COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง