ฉีดวัคซีน

    วันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำบุคลากร เข้าฉีดวัคซีน AstraZeneca ป้องกันโควิด 19
    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มอบวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรค Covid-19 สำหรับคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับจัดสรรวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๘๐ โดส (รอบที่ ๑) ณ ศูนย์ฉีดเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ชั้น ๕ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง