การตรวจประเมินการประกันฯ

    วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.  เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะกรรรมการตรวจดังนี้ 
๑.  รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ
๒. พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. กรรมการ
๓. รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน  กรรมการ
๔. นางไฉไลฤดี ยุวนะสิริ กรรมการ
๕. ผศ.ประเด่น แบนปิง กรรมการ และเลขานุการ
    ซึ่งการตรวจครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย  ได้จัดทำ “รายงานการประเมิน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและใช้เป็นเครื่องมือพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการประเมินตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด และเพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะจากผลประเมินไปปรับปรุงแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการในการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามองค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓  การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่  ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

ภาพ,ข่าว. โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 10 ครั้ง