ช่วยโควิด-๑๙

    วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี ม จ ร  วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ ประธานศูนย์ประสานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พร้อมด้วย พระธีระพงษ์ นรินฺโท,ดร. ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบ้านฝาง โดยการนำของหลวงปู่พระครูรัตนทีปาภิบาล เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว, ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง และพระครูสิริปริยัติสาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วยพระคิลานุปัฏฐาก อำเภอบ้านฝาง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง
จุดที่ ๑. วัดท่าประชุม ตำบลหนองบัว
จุดที่ ๒. สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง
จุดที่ ๓.โรงพยาบาลบ้านฝาง


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 17 ครั้ง