ศูนย์ฉีดวัคซีน ๒

    วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID19) ได้ขยายเป็นวงกว้างทั่วประเทศ และจะมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวัน โรงพยาบาลขอนแก่นในฐานนะแม่ข่ายดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งได้รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนป้องกัน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป โดยได้ขอความอนุเคราะห์ มายัง ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้บริหาร, บุคลากร ทุกรูป/ท่าน ร่วมอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น  ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง