Big Cleaning ระบบประปา

    วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, พระธีระพงษ์ นรินฺโท, ดร. รก.ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day   ระบบประปา ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น  (ล้างถังเก็บน้ำ-ถังสูง-แผงโซล่าเซลล์และต้นไม้บริเวณรอบประปา) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัฒนบัณฑิต
ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 11 ครั้ง